programma di sala: Aula magna della Scuola Germanica

contenuto: KAZUO FUKUSHIMA, Ka-shin (1973), 2 shakuhachi, biwa, cb; TORU TAKEMITSU, Stanza n. 2 (1971), ar, na. magn.; MAKOTO SHINOHARA, Kyu-do (1973), shakuhachi, ar; MAKI ISHII, Nucleus (1973), fl, biwa, shakuhachi, ar; YORIAKI MATSUDAIRA, Where now? (1973), orch. cam.


esecutori:

Tokk-solisten-ensemble di Tokyo, dir. M. Ishii